FAQs Complain Problems

समाचार

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७३/०४/२४ )

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

( सूचना प्रकाशित मितिः २०७३/०४/२४ )

 

यस कार्यालयलाई आ.व. २०७३/०७४ को लागि देहायका बस्तु, सेवा, निर्माण तथा मर्मत कार्य आपुर्ति गर्न पाउने ईजाजतप्राप्त ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म, कम्पनि, बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७० को प्रयोजनका लागि रीतपूर्वकको दरखास्त यस कार्यालयमा पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको । आफनो फर्मले जून कार्य गर्न वा सामान आपूर्ति गर्न वा सेवा दिने ईजाजतप्राप्त गरेको सोही समूहको लागि मात्र सूची दर्ता गराउनपर्नेछ । म्याद नाधि आएको र रीत नपुगेको दरखास्तलाई मान्यता दिईने छैन । सूचिकृत गर्ने, नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

तपसिलः

(१) मसलन्द, स्टेशनरी तथा छपाई सम्बन्धी ।

(२) फर्निचर तथा फर्निसिंगका सामानहरु ।

(३) सवारी साधनका पार्ट, पुर्जाका सामान तथा मर्मत कार्य ।

(४) विजूली, सोलार तथा सडकबत्तीको सामानहरु ।

(५) कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपियस, फोटोकपी मेसिन, लगायत मर्मतका पार्टपुर्जा, ईलेकट्रोनिक्स सामान तथा मर्मत कार्य ।

(६) सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा निर्माण सामग्री ।

(७) सरसफाई सम्बन्धी सामान ।

(८) परामर्श तथा सेवा सम्बन्धी ।

दरखास्त साथ पेश गर्नूपर्ने कागजातः

(१) फर्म दर्ता, आय कर दर्ता, मु.अ.कर दर्ता, न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा. मा व्यवशाय दर्ताको नविकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

(२) आ.व. २०७१/०७२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

(३) आफनो फर्मको ठेगाना, फयाक्स नं., सम्पर्क टेलिफोन नं. ।