FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७२/०७३ खर्च सार्वजनिकरण

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२६ को उपदफा ५ को प्रयोजनको लागि यस नगरपालिकाको आ.व. ०७२/७३ को आय, व्यय विवरण देहाय अनूसार सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनूरोध छ ।