FAQs Complain Problems

समाचार

रकम वितरण गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

मितिः२०७२।१०।११


महाभूकम्प, २०७२ वाट पिडित घरपरिवारलार्इ पहिलो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ वितरण गरी छुट भएका र दोस्रो प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ तत्काल रकम रू ५,०००० र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम रू. १५,०००० गरी जम्मा रू. २०,००० का दरले तथा पहिलो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति भनि उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ
न्यानो कपडा वापतको रू.१०,००० का दरले नामावलीमा उल्लेख भर्इ भूकम्पपिडित परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलार्इ देहाय अनुसारको तालिका वमोजिम रकम राष्ट्रिय वाणिज्य वैक, विदुर शाखावाट वितरण गरिने भएकोले भरपार्इ विवरण नाम भएका, परिचयपत्र प्राप्त गरेका, भरपार्इ विवरण रोक्का भनि उल्लेख नभएका व्यक्तिले सम्पर्क राखि रकम वुझि लिनु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

(क) न्यानो कपडा वापतको रू १०,००० वितरणः

वडा

मिति

वार

समय

२०७२।१०।१३

वुधवार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।१४

विहिवार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।१७

आइतबार

विहान १०.०० देखि

२०७२।१०।१८

सोमबार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।१९

मंगलबार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।२०

बुधबार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।२१

बिहिबार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।२२

सुक्रबार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।२४

आइतबार

विहान १०.०० देखि

१० र ११


२०७२।१०।१५

सुक्रबार

विहान ७.०० देखि

(ख) दोश्रो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति भनि उल्लेख भएकाहरूलार्इ तत्काल राहत र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम सहित जम्मा रू २०,००० वितरणः

वडाहरू

मिति

वार

समय

१,८,९,१०,११

२०७२।१०।२५

सोमवार

विहान ७.०० देखि

२,३,४,५,६,७

२०७२।१०।२६

मंगलवार

विहान ७.०० देखि

(ग) माथि (क) (ख) वमोजिम वितरण गरी छुट भएकाहरूलार्इ वितरणः

वडाहरू

मिति

वार

समय

सवै वडा

२०७२।१०।२७

वुधवार

विहान ७.०० देखि

२०७२।१०।२८

विहिवार

२०७२।१०।२९

शुक्रवार

नोटः

(१) परिचयपत्र प्राप्त गरेका, रकम प्राप्त् गर्ने भरपार्इ नामावलीमा नाम उल्लेख भएको, भरपार्इ नामवलीमा रोक्का नरहेका, कवुलियतनामा गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) हाललार्इ मञ्जुरीनामावाट रकम वितरण गरिने छैन् ।

(३) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र समेत साथै लिर्इ आउनु पर्नेछ ।