FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापनकर संकलन गर्ने सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेकाे व्यवसायिक सामग्रीहरूकाे विज्ञापन तथा प्रचारप्रचारका लागि सार्वजनिक स्थान तथा  निजी घरटहरा माथि र ताोकिएकाे स्थानमा राखिएका हाेडिङवाेर्ड तथा प्रसार समाग्रीहरूकाे अा ब ०७३।७४, ०७४।७५ र ०७५।७६ काे लागि ठेक्का प्रकृया द्वारा संकलन गर्नु पर्ने भएकाोले अा ब ०७२।७३ सम्म संख्या नविकरण गरेकाे र्इजाजतपत्र, अायकर दर्ता प्रमाणपत्र र मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रकाो प्रतिलिपी र अा व ०७१।७२ सम्मकाे कर चुक्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी इच्छुक फर्म, कम्पनी, संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूवाट देहायका शर्तहरूकाे पालना हुने गरी न्यूनतम अंकवाट नघट्ने गरी कबाेल गर्नको लागि यो  सूचना प्रकाशित मितिले ७  दिन भित्र दरखास्त  दिनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख