FAQs Complain Problems

समाचार

विदुर नगरपालिका कार्यालय, आगामी आ.व.२०७३/७४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

मिति २०७२/०९/०६ गते

यस नगरपालिकाको आगामी  आ.व.२०७३/७४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नको लागि यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका कार्यालय/संस्था वा अन्तर्गतका संचालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु नगरपालिकाको समावेशी तथा सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा पद्धति अनुसार सन्चालन गर्नु पर्ने व्यबस्था भएअनुसार यस नगरक्षेत्रभित्र कार्यरत कार्यालय/संस्थावाट आ.व.२०७३/७४मा न.पा. क्षेत्र भित्रका संचालन हुने योजना कार्यक्रमको विवरण तथा प्रस्तुतीकरणका साथ नगर योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

केही झलकहरूः

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख