FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 • , ,

  मिति २०७३ भदाै  २७ गते विदुर नगरपालिकाको सभा कक्षमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, सन्चार कर्मी, विषयगत कार्यालयका प्रमूख, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा विषयगत कार्यालय, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्था, नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा आ.व. २०७२।७३ मा सम्पन्न गरिएका कार्य प्रगतीको प्रस्तुतीकरणका साथै समीक्षा गरीयो र सो समीक्षावाट विभिन्न सुझावहरु प्राप्त भई सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरीयो ।

 • सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

  ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७३/०४/२४ )

   

  यस कार्यालयलाई आ.व. २०७३/०७४ को लागि देहायका बस्तु, सेवा, निर्माण तथा मर्मत कार्य आपुर्ति गर्न पाउने ईजाजतप्राप्त ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म, कम्पनि, बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७० को प्रयोजनका लागि रीतपूर्वकको दरखास्त यस कार्यालयमा पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको । आफनो फर्मले जून कार्य गर्न वा सामान आपूर्ति गर्न वा सेवा दिने ईजाजतप्राप्त गरेको सोही समूहको लागि मात्र सूची दर्ता गराउनपर्नेछ । म्याद नाधि आएको र रीत नपुगेको दरखास्तलाई मान्यता दिईने छैन । सूचिकृत गर्ने, नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

  तपसिलः

  (१) मसलन्द, स्टेशनरी तथा छपाई सम्बन्धी ।

  (२) फर्निचर तथा फर्निसिंगका सामानहरु ।

  (३) सवारी साधनका पार्ट, पुर्जाका सामान तथा मर्मत कार्य ।

  (४) विजूली, सोलार तथा सडकबत्तीको सामानहरु ।

  (५) कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपियस, फोटोकपी मेसिन, लगायत मर्मतका पार्टपुर्जा, ईलेकट्रोनिक्स सामान तथा मर्मत कार्य ।

  (६) सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा निर्माण सामग्री ।

  (७) सरसफाई सम्बन्धी सामान ।

  (८) परामर्श तथा सेवा सम्बन्धी ।

  दरखास्त साथ पेश गर्नूपर्ने कागजातः

  (१) फर्म दर्ता, आय कर दर्ता, मु.अ.कर दर्ता, न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा. मा व्यवशाय दर्ताको नविकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

  (२) आ.व. २०७१/०७२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

  (३) आफनो फर्मको ठेगाना, फयाक्स नं., सम्पर्क टेलिफोन नं. ।

 • मितिः २०७३।४।२३

  विदुर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकाेट

  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२, अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक, अविवाहित वा सम्वन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष पुरा गरेका एकल महिला, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा, महिला तथा वालवालिका कार्यालयवाट रातो वा निलो रङ्गको परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका ५ वर्ष ननाघेका वालवालिकाको भत्ता सुनिश्चित गर्न देहाय अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

  क) दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका तथा अन्यका हकमा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

  ख) लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा पर्ने नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

  ग) अन्य लाभग्राहीहरुले नाम दर्ताका लागि जुनसुकै समयमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिनेछ ।

  घ) दरखास्त साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गताको परिचयपत्र, एकल महिलाको हकमा सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र, विधवाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र बालवालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा आमा वा अभिभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

  ङं) सवै प्रकारको भत्ता वैंक मार्फत वितरण हुने भएकोले तोकिएको वैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।

 • यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेकाे व्यवसायिक सामग्रीहरूकाे विज्ञापन तथा प्रचारप्रचारका लागि सार्वजनिक स्थान तथा  निजी घरटहरा माथि र ताोकिएकाे स्थानमा राखिएका हाेडिङवाेर्ड तथा प्रसार समाग्रीहरूकाे अा ब ०७३।७४, ०७४।७५ र ०७५।७६ काे लागि ठेक्का प्रकृया द्वारा संकलन गर्नु पर्ने भएकाोले अा ब ०७२।७३ सम्म संख्या नविकरण गरेकाे र्इजाजतपत्र, अायकर दर्ता प्रमाणपत्र र मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रकाो प्रतिलिपी र अा व ०७१।७२ सम्मकाे कर चुक्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी इच्छुक फर्म, कम्पनी, संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूवाट देहायका शर्तहरूकाे पालना हुने गरी न्यूनतम अंकवाट नघट्ने गरी कबाेल गर्नको लागि यो  सूचना प्रकाशित मितिले ७  दिन भित्र दरखास्त  दिनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

 • , , , ,

  विदुर नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी, वडा सचिव र सामाजिक परिचालकहरूलार्इ सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक सिप हस्तान्तरण गर्दै अभिमुखीकरण कार्यसाला ( तालिम) सम्पन्न भयाे ।

 •  

  विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका घर धुरीहरुको नाम नामेसी सहितको विवरण पुन निर्माण प्राधिकरणबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यलय नुवाकाट हुदै यस नगरपालिका कार्यालयमा प्राप्त भए वमोजिम सम्वन्धित वडा सचिव मार्फत वडा वडामा टास गरिएको छ ( साथै नगरपालिकाकाे वेवसाइट http://bidurmun.gov.np/ne/node/222 मा पनि प्रकाशित गरिएकाे छ )। यसरी प्रकाशित नामावलीमा कोही कसैको नाम छुट भएमा, नाम नामेसी त्रुटी भएमा सम्वन्धीत वडाको सामाजिक परिचालकसंग सम्पर्क गरी समयमा गुनासो फारम भर्न भराउन हुन सम्वन्धित सवैमा सूचना जारी गरिएको छ ।
  नोटः
  लाभग्राही समूहमा आफ्नो नाम छुटेको त्रुटी भएका सम्वन्धमा गुनासो फारम भर्न नगरपालिका कार्यलय आउन नपर्ने । सो सम्वन्धमा नगरपालिका सवै सम्वन्धीत वडामै सामाजिक परिचालक मार्फत भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Pages