FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 •                                           विदुर नगरपालिका

  नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट

  प्रदेश नं. ३, नेपाल

  सेवा करार सम्बन्धी सूचना

                 सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

   

  विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको लागि देहायको संख्या र योग्यता भएको सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४.०० बजेसम्म यस कार्यालयको नाममा रहेको ने.बै.लि. त्रिशुली शाखामा  खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा रकम दाखिला गरेको बैंक भौचर  वा रसिद सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

  पद नाम  संख्या पदपुीर्तको किसिम छनौट विधी
  सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करार लिखित तथा  अन्तर्वार्ता

  दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

  दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

  दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/१६ कार्यालय समयभित्र

  सम्पर्क मिति २०७५/०३/१७ गते २ बजे भित्र

  तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । अन्य सुविधाको हकमा आपशि समझादारी अनुसार हुनेछ ।

  आवश्यक न्युनतम योग्यताः B.E. in civil Engineering & M.SC. in Urban Planning

  द्रष्टब्यः

  क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयम्ले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

  थप जानकारीका लागिः०१०–५६०४६९, ९८५११५०१११ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

  सुचनामा उल्लेख भए वाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।

  ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

  ग) सम्बन्धित बिषयमा अनुभवीलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

 • विदुर नगरपालिका

  नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट

  प्रदेश नं. ३, नेपाल

  सेवा करार सम्बन्धी सूचना

   

  सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

   

  विदुर नगरपालिका, जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा रहने गरी फिजियोथेरापिष्टको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४:०० बजेसम्म राजस्व दाखिला गरेको रसिद वा विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय, नुवाकाेट काे नाममा नेपाल वैक लि.विदुर खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा जम्मा गरेकाे बैंक भौचर सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

  पद नाम   संख्या     पदपुीर्तको किसिम     छनौट विधी
  फिजियोथेरापिष्ट (अधिकृत स्तर)     १    सेवा करार     मौखिक अन्तर्वार्ता

  दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

  दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

  दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/०५ कार्यालय समयभित्र

  सम्पर्क मिति २०७५/०३/०६ गते २ बजे भित्र

  तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

   

  आवश्यक न्युनतम योग्यताः

  Bachelor of Physiotherapy विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उतिर्ण गरेको ।

  करार अवधीः २०७५ असार मसान्तसम्म

  द्रष्टब्यः

  (क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचरपेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

  ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको २१ बर्ष पूरा ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

   

 • मिति २०७४।१२।२१

  अा.व. २०७४।७५ काे हालसम्मकाे प्रगतिकाे समिक्षा साथै विदुर नगरपालिकाकाे विभिन्न एेन, नियमावली र कार्यविधिहरू पारित गदै अा.व. २०७४।७५ काे पहिलाे तथा स्थानीय निर्वाचन पछिकाे दाेस्राे नगर सभा सम्पन्न भएकाे छ ।

  नगर सभावाट निम्न एेन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू पारित गरियाे ।

  स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य्विधि २०७४
  विदुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
  विदुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
  विदुर नगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४
  विदुर नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
  विदुर नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
  विदुर नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यिवधि) नियमावली, २०७४
  नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
  निर्माण ब्यवसाय ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
  विदुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्य्विधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४
  विदुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४
  जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन, २०७४

Pages