FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 •                                           विदुर नगरपालिका

  नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट

  प्रदेश नं. ३, नेपाल

  सेवा करार सम्बन्धी सूचना

                 सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

   

  विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको लागि देहायको संख्या र योग्यता भएको सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४.०० बजेसम्म यस कार्यालयको नाममा रहेको ने.बै.लि. त्रिशुली शाखामा  खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा रकम दाखिला गरेको बैंक भौचर  वा रसिद सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

  पद नाम  संख्या पदपुीर्तको किसिम छनौट विधी
  सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करार लिखित तथा  अन्तर्वार्ता

  दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

  दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

  दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/१६ कार्यालय समयभित्र

  सम्पर्क मिति २०७५/०३/१७ गते २ बजे भित्र

  तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । अन्य सुविधाको हकमा आपशि समझादारी अनुसार हुनेछ ।

  आवश्यक न्युनतम योग्यताः B.E. in civil Engineering & M.SC. in Urban Planning

  द्रष्टब्यः

  क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयम्ले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

  थप जानकारीका लागिः०१०–५६०४६९, ९८५११५०१११ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

  सुचनामा उल्लेख भए वाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।

  ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

  ग) सम्बन्धित बिषयमा अनुभवीलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

 • विदुर नगरपालिका

  नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट

  प्रदेश नं. ३, नेपाल

  सेवा करार सम्बन्धी सूचना

   

  सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

   

  विदुर नगरपालिका, जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा रहने गरी फिजियोथेरापिष्टको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४:०० बजेसम्म राजस्व दाखिला गरेको रसिद वा विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय, नुवाकाेट काे नाममा नेपाल वैक लि.विदुर खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा जम्मा गरेकाे बैंक भौचर सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

  पद नाम   संख्या     पदपुीर्तको किसिम     छनौट विधी
  फिजियोथेरापिष्ट (अधिकृत स्तर)     १    सेवा करार     मौखिक अन्तर्वार्ता

  दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

  दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

  दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/०५ कार्यालय समयभित्र

  सम्पर्क मिति २०७५/०३/०६ गते २ बजे भित्र

  तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

   

  आवश्यक न्युनतम योग्यताः

  Bachelor of Physiotherapy विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उतिर्ण गरेको ।

  करार अवधीः २०७५ असार मसान्तसम्म

  द्रष्टब्यः

  (क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचरपेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

  ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको २१ बर्ष पूरा ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

   

 • मिति २०७४।१२।२१

  अा.व. २०७४।७५ काे हालसम्मकाे प्रगतिकाे समिक्षा साथै विदुर नगरपालिकाकाे विभिन्न एेन, नियमावली र कार्यविधिहरू पारित गदै अा.व. २०७४।७५ काे पहिलाे तथा स्थानीय निर्वाचन पछिकाे दाेस्राे नगर सभा सम्पन्न भएकाे छ ।

  नगर सभावाट निम्न एेन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू पारित गरियाे ।

  स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य्विधि २०७४
  विदुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
  विदुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
  विदुर नगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४
  विदुर नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
  विदुर नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
  विदुर नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यिवधि) नियमावली, २०७४
  नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
  निर्माण ब्यवसाय ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
  विदुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्य्विधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४
  विदुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४
  विदुर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४
  जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन, २०७४

 • विदुर नगरपालिका

  नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट, प्रदेश नं ३, नेपाल  

   E-bidding मार्फत सवारी साधन तथा उपकरण खरिदको लागि पुनःबोलपत्र आव्हानको सूचना ।

  प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४/१२/०६

  यस कार्यालयको मिति २०७४/१०/२३ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्धुतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र कसैको पनि वोलपत्र विद्धुतिय वोलपत्र (e-bidding) दर्ता हुन नआएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम पुनःविद्धुतिय वोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने भएकोले १५ दिन भित्र र्इच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको विद्धुतिय वोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  शर्तहरुः

  १) यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिनको कार्यालय समयभित्र वोलपत्र फाराम PPMO को www.bolpatra.gov.np/egp वाट download गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

  (२)  सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिनको १२.०० वजेभित्र वोलपत्र अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ र सोहि दिनको २.०० बजे यस कार्यालयमा वोलपत्रदाताहरु वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ तर निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

  (३) यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य कुरा यस कार्यालयवाट नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मिति २०७४/१०/२३ गते प्रकाशित वोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएको व्यहोरा यथावत राखी सोही प्रक्रिया बमोजिमको कागजात संलग्न गरी वोलपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसमा उल्लेख नभएका अन्य व्यहोराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा नेपाल सरकारको प्रचलित अन्य ऐन, नियमहरु बमोजिम हुनेछ ।

  ठेक्का नं.

  सामानको विवरण

  आवश्यक संख्या

  वोलपत्र फारम दस्तुर रू

  जमानत रकम रू

  Hydraulic Excavator with Breaker & other are as per approved technical specification

  थान १(एक)

  रू ३०००।

   

  ४,२०,०००।

  Tripper with full body & other are as per approved technical specification

  थान २(दुइ)

  रू ३०००।

   

  २,२२,०००।

  Motorbike & other are as per approved technical specification

  थान ९(नौ)

  रू ३०००।

   

  ७१,२७९।

                                                                                                                                                                              प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 • सूचना पूर्ण हेर्नकाे लागि तलकाे Supporting Documents काे e-bidding notice.pdf डाउनलाेड गर्न सक्नुहुनेछ ।

  वा २०७४।१०।२३ काे नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहाेला ।

  or visit www.bolpatra.gov.np/egp

         Published Bids Menu

        Type : Bidur Municipality in Public Entity Box

       and click search bottom

 • विदुर नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर र मकैको विउ वितरण कार्यक्रम रहेकाेले उक्त कार्यका लागि नगरपालिका भित्रका कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीवाट माग निवेदन पेश गर्नुहुन याे सूचना प्रकाहित गरिएकाे छ ।

  पूर्ण सूचनाकाे लागि तलकाे  notice_01.pdf डाउनलाेड गर्नुहाेला ।

  नाेट-कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत माग गर्नुहनु विशेष अाव्हान गरिन्छ ।

 • यस कार्यालयबाट सूचनामा उल्लेखित सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान गरी गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुवाट खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन आव्हान गरिएको छ । 

  बाेलपत्र अाब्हान सम्वन्धी पूर्ण सूचना हेर्न तलकाे Supporting Documents: काे .pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस ।

   

Pages