FAQs Complain Problems

समाचार

सहकारी सम्बन्धी विवरण भरी पठाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। (२०७७/०५/१५)

नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट माग भएका तपशिल अनुसारका विवरणहरु यथाशिघ्र email: munbidur@gmail.com मार्फत वा अन्य छिटो माध्यमबाट वि.न.पा. सहकारी शाखामा पेश गर्नुहुन यस नगर कार्यक्षेत्र भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै सहकारी संस्थाले साधारण सभा भएको १५ दिन भित्र साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी र लेखा परिक्षण विवरण वि.न.पा. सहकारी शाखामा बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले सोही अनुसार गर्नुहुन समेत जानकारी गराईन्छ ।

Supporting Documents: 

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख