FAQs Complain Problems

समाचार

लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वाता कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको बारे जरुरी सूचना । (२०७७/०६/२६)

नोट : अन्तर्वाता दिन आउँदा सक्कल फाइल अनिवार्य रुपमा ल्याउनहुन जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents: 

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख