FAQs Complain Problems

समाचार

घन्टाघर निर्माण, विदुर ४

Read More

गंगटे पिस एण्ड चिल्ड्रेन पार्क, विदुर ५

Read More

नुवाकोट दरबार

Read More

Brief Introduction

"BIDUR" name is familiar as Nuwakot district headquarters situated at 68km north-west of the capital Kathmandu.  This municipality was formed by existing goverment on of 27th Falgun 2073 according to constitution of nepal 2015 part 5. It spread across 130.01 square Kilometers, most of it covered by an open campestral  even some parts  are in mountain areas.  It was formed by amalgamating parts of existing Bidur Municipality, Charghare, Tupche, Gerkhu, Kalyanpur VDCs and 4-9 wards of khadgabhanjyang and divided into thirteen wards.

 

News & Notices

Public Representative

Mayor
sanju.mayor@gmail.com
9851049721
Deputy Mayor
dmayor.gita@gmail.com
9851087073

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- विदुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–१, २ मा उल्लेखित दर बमोजिमको कर लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-
  • व्यहोरा खुलेका निवेदन
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  • भवन नक्सा स्वीकृत ईजाजत पत्र 
  • भवन /जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतवाट रजिष्टे«शन पारित लिखितको प्रतिलिपि
  • स्थानीय तहको नाममा घोषणा हुनुपुर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
  • नागरिकताको प्रतिलिपि
  • चालु आ.व.सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 

जानकारी