FAQs Complain Problems

समाचार

E-bidding मार्फत सवारी साधन तथा उपकरण खरिदकाे लागि पुनःबाेलपत्र अाव्हानकाे सूचना

विदुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट, प्रदेश नं ३, नेपाल  

 E-bidding मार्फत सवारी साधन तथा उपकरण खरिदको लागि पुनःबोलपत्र आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४/१२/०६

यस कार्यालयको मिति २०७४/१०/२३ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्धुतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र कसैको पनि वोलपत्र विद्धुतिय वोलपत्र (e-bidding) दर्ता हुन नआएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम पुनःविद्धुतिय वोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने भएकोले १५ दिन भित्र र्इच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको विद्धुतिय वोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरुः

१) यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिनको कार्यालय समयभित्र वोलपत्र फाराम PPMO को www.bolpatra.gov.np/egp वाट download गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

(२)  सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिनको १२.०० वजेभित्र वोलपत्र अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ र सोहि दिनको २.०० बजे यस कार्यालयमा वोलपत्रदाताहरु वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ तर निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

(३) यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य कुरा यस कार्यालयवाट नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मिति २०७४/१०/२३ गते प्रकाशित वोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएको व्यहोरा यथावत राखी सोही प्रक्रिया बमोजिमको कागजात संलग्न गरी वोलपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसमा उल्लेख नभएका अन्य व्यहोराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा नेपाल सरकारको प्रचलित अन्य ऐन, नियमहरु बमोजिम हुनेछ ।

ठेक्का नं.

सामानको विवरण

आवश्यक संख्या

वोलपत्र फारम दस्तुर रू

जमानत रकम रू

Hydraulic Excavator with Breaker & other are as per approved technical specification

थान १(एक)

रू ३०००।

 

४,२०,०००।

Tripper with full body & other are as per approved technical specification

थान २(दुइ)

रू ३०००।

 

२,२२,०००।

Motorbike & other are as per approved technical specification

थान ९(नौ)

रू ३०००।

 

७१,२७९।

                                                                                                                                                                            प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत