FAQs Complain Problems

समाचार

विदुर नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय सेवा करार सम्बन्धी सूचना (सिभिल इन्जिनियर) -प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

                                          विदुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

प्रदेश नं. ३, नेपाल

सेवा करार सम्बन्धी सूचना

               सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

 

विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको लागि देहायको संख्या र योग्यता भएको सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४.०० बजेसम्म यस कार्यालयको नाममा रहेको ने.बै.लि. त्रिशुली शाखामा  खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा रकम दाखिला गरेको बैंक भौचर  वा रसिद सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

पद नाम  संख्या पदपुीर्तको किसिम छनौट विधी
सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करार लिखित तथा  अन्तर्वार्ता

दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/१६ कार्यालय समयभित्र

सम्पर्क मिति २०७५/०३/१७ गते २ बजे भित्र

तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । अन्य सुविधाको हकमा आपशि समझादारी अनुसार हुनेछ ।

आवश्यक न्युनतम योग्यताः B.E. in civil Engineering & M.SC. in Urban Planning

द्रष्टब्यः

क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयम्ले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

थप जानकारीका लागिः०१०–५६०४६९, ९८५११५०१११ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

सुचनामा उल्लेख भए वाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।

ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

ग) सम्बन्धित बिषयमा अनुभवीलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।