FAQs Complain Problems

समाचार

जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा सेवा करार सम्बन्धी सूचना (फिजियोथेरापिष्ट-अधिकृत स्तर) प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

विदुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

प्रदेश नं. ३, नेपाल

सेवा करार सम्बन्धी सूचना

 

सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

 

विदुर नगरपालिका, जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा रहने गरी फिजियोथेरापिष्टको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४:०० बजेसम्म राजस्व दाखिला गरेको रसिद वा विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय, नुवाकाेट काे नाममा नेपाल वैक लि.विदुर खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा जम्मा गरेकाे बैंक भौचर सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

पद नाम   संख्या     पदपुीर्तको किसिम     छनौट विधी
फिजियोथेरापिष्ट (अधिकृत स्तर)     १    सेवा करार     मौखिक अन्तर्वार्ता

दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/०५ कार्यालय समयभित्र

सम्पर्क मिति २०७५/०३/०६ गते २ बजे भित्र

तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

आवश्यक न्युनतम योग्यताः

Bachelor of Physiotherapy विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उतिर्ण गरेको ।

करार अवधीः २०७५ असार मसान्तसम्म

द्रष्टब्यः

(क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचरपेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको २१ बर्ष पूरा ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।