FAQs Complain Problems

अा.व. २०७४।७५ काे पहिलाे तथा स्थानीय निर्वाचन पछिकाे दाेस्राे नगर सभा सम्पन्न

मिति २०७४।१२।२१

अा.व. २०७४।७५ काे हालसम्मकाे प्रगतिकाे समिक्षा साथै विदुर नगरपालिकाकाे विभिन्न एेन, नियमावली र कार्यविधिहरू पारित गदै अा.व. २०७४।७५ काे पहिलाे तथा स्थानीय निर्वाचन पछिकाे दाेस्राे नगर सभा सम्पन्न भएकाे छ ।

नगर सभावाट निम्न एेन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू पारित गरियाे ।

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य्विधि २०७४
विदुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
विदुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
विदुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
विदुर नगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४
विदुर नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
विदुर नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
विदुर नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यिवधि) नियमावली, २०७४
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
निर्माण ब्यवसाय ऐन, २०७४
विदुर नगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
विदुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४
विदुर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्य्विधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४
विदुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४
विदुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४
विदुर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४
जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन, २०७४