FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२६ को उपदफा ५ को प्रयोजनको लागि यस नगरपालिकाको आ.व. ०७२/७३ को आय, व्यय विवरण देहाय अनूसार सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनूरोध छ ।    
Post date: Wednesday, August 10, 2016 - 13:16
Post date: Monday, September 14, 2015 - 11:24