Flash News

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क औषधी वितरणको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको आह्ववान गरीएको सूचना (मिति: २०७५।०६।०८)

अ.न.मी., अ.हे.ब., सर्भेयर, प्लम्बर र नगर प्रहरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (२०७५।०५।३१)

सर्भेयर, कृ.प्रा., अ.न.मी. र अ.हे.ब. को अन्तर्वार्ता मिति संशाेधन सम्बन्धी जरुरी सूचना (मिति २०७५।०५।२७)