Flash News

सूचना तथा समाचार

एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे ।। (2076/07/21)

एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायककाे अन्तर्वाता सम्बन्धी जरुरी सूचना ।।। (२०७६।०७।०७)

विदुर नगरपालिकाको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा मिति र केन्द्र प्रकाशित गरिएको बारे । (२०७६/०६/०८)