नगरपालिका क्षेत्रको ऐलानी तथा सरकारी पर्ति जग्गाहरुको विवरण ०७३