Flash News

विदुर नगरपालिकाको राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामनामेसी सम्वन्धी सूचना

मितिः २०७२।१०।०६
विदुर नगरपालिकाको राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामनामेसी सम्वन्धी सूचना
तपसिल वमोजिमका आधारमा हाललाई नेपाल सरकारले भूकम्प पिडितहरुलाई प्रदान गर्ने विभिन्न राहत रकम वुझ्न योग्य पिडित परिवारको नामावलि नगरस्तरिय विपत व्यवस्थापन समितिको मिति २०७२।१०।०५ को निर्णयानुसार सम्बन्धित वडामा प्रकाशित गरिएको छ । यस नामावलिमा आफ्नो नाम छुट भएमा यथेस्ट कारण सहित र अवास्तविक व्यक्ति समावेस भएमा लिखित वा मौखिक रुपमा नाम उल्लेख गरि वा नगरि निवेदन र उजुरी समेत गर्नुहोला । अन्यथा सोही नामनामेसीका आधारमा मात्र रकम वितरण गरिने व्यहोरा सवैमा जानकारी गराइन्छ ।
तपसिल
१. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख हुनुपर्ने ।
२. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख भएतापनि सो व्यक्तिको अन्य आंशिक र सामान्य घर उल्लेख नभएको ।
३. २०७२ वैशाख १२ भन्दा अघि छुट्टिभिन्न भएको ।
४. छुट भएकाहरुको हकमा २०७२ श्रावण १३ सम्म निवेदन दिएको हुनुपर्ने ।
५. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख भएतापनि मर्मत गरि वस्नहुने घर अन्यत्र कतै नभएको ।
६. परिवारमा दोहोरो नभएको ।